BNBO – et miljøflop og ressourcespild

I forbindelse med udpegning af BoringsNæreBeskyttelsesOmråder skal friholdes for brug af pesticider, har Vordingborg Kommune fået ingeniørfirmaet Rambøll til at udarbejde en rapport. I den står bl.a.: ”Det skal dog understreges, at grundvandskemi i en indvindingsboring er en blanding af grundvandet fra hele det grundvandsdannende opland. Den andel af grundvandet, der stammer fra infiltration indenfor… Read More »

Centrale myndigheder skaber splid

Flertallet i kommunalbestyrelsen bliver da også mere og mere frimodige, byrådet 28/4. Nu vil de hjemtage beføjelser fra centrale myndigheder omkring landbrugets husdyrproduktion. Det er helt modsat med spildevandsplanlægningen. Her har samme flertal faktisk myndighedsbeføjelser, som de på alle måder prøver at ignorere. Det virker noget paradoksalt. Måske skulle de for en stund lade landbruget… Read More »

Gid Erhvervsforening ville bruge hoveddøren

Ved netop afholdt digitale generalforsamling i Vordingborg Erhvervsforening havde undertegnede fået adgang til at deltage, selvom seneste kontingent ikke var betalt. Der skulle ikke stemmes om noget, så tænkte jeg, at måske var kommentarer tilladt. Men den gik ikke, Granberg. Derfor dette læserbrev som måske også er bedre, da det har almen interesse, synes jeg.… Read More »

Panik og politisk inkompetence koster

Lederen den 27/1 ”Pengene fosser ud til minkavlerne” skamroses to dage efter af tidligere chefredaktør Søren Baumann, hvor han også blander dyrevelfærd ind i anklagen om for høj erstatning. Minkerhvervet har eksisteret uden nogen form for støtte, omsat meget affald fra anden fødevareindustri. Dyrevelfærden har været af høj standard, sammenlignet med andre lande og har… Read More »

Møn ud af Vordingborg Kommune

Møn kommune ud af Vordingborg Kommune, som omtalt 13/1, sætter forhåbentlig nogle tanker i gang. Som tidligere skrevet reduceredes antallet af sogne/kommuner fra ca. 1.388 til 275 ved kommunalreformen i 1970 og yderligere fra 275 til 98 i 2007. På mindre end 40 år reduceres de platforme, hvor den demokratiske beslutningsproces praktiseres med ca. 93 % (en… Read More »

Sæt Vordingborg på landkortet

På byrådsmødet den 25/11 blev det oplyst, at kommunale initiativer ikke alene kan løse problemet med mange unge uden uddannelse og arbejde. Civilsamfundet må inddrages og alle løfte i flok. Hvis kommunen kun har fokus på kerneopgaverne gives plads til skattelettelser. Derved styrkes civilsamfundet og det giver luft til flere virksomheder kan tage unge mennesker… Read More »

Danmarks Naturfredningsforening – en udfordring for landdistrikterne

Danmarks Naturfredningsforening´s (DN) aktiviteter har igennem årene været meget skadelig for de naturafhængige erhverv (landbrug, skovbrug og fiskeri) og dermed landdistrikterne. Medlemmer af DN fra disse områder bør derfor stille sig mere kritisk overfor DN fremover eller overveje deres medlemskab. DN har nydt anerkendelse for sit fredningsarbejde siden oprettelse i 1914. Men da foreningen i 1971 udvidede… Read More »

Hovedrysten over minivådområde

Det kan jeg kun tilslutte mig, men med en anden begrundelse end lokale politikere. Landmænd og landbrugsorganisationer kæmper for at få lov til at lave minivådområder med påskud om at tilbageholde kvælstof. På den ene side mener landbruget, at det slet ikke er det uorganiske nitratkvælstof, der udledes fra drænrør, som er problemet, men derimod… Read More »

Forurener betaler princippet

Polymer og “Forurener betaler princippet”. Til byrådsmødet den 24/11 blev der talt om polymer i forbindelse med tømning af bundfældningstanke. En tømnings chauffør forklarede mig for nylig, at hvis man ikke tildelte polymer ved tømningsoperationen tilstoppede filtrene i slamsugeren med det samme. Ulempen er bare, at polymer er meget skadelig for vandlevende organismer. En slamsuger adskiller det tynde… Read More »

Venstres synderegister

Venstres Kristian Pihl Lorentzen harcelerer den 24/9 over landets infrastruktur, der i dag koster samfundet ca. 26 mia. kr. årligt, når danskerne sidder i kø på vejene. Kan der mon være en anden forklaring til at forhindre kødannelse på vejene end fortsat at udbygge infrastrukturen, her motorvejsnettet? Før kommunesammenlægningen i 2007 var landets kommuner såmænd… Read More »

Større ansvar for eget liv uden jobcentre

”Det der flytter borgeren er at han skal føle at han tager ansvar for sit eget liv” ifølge An­ders Andersen den 19/9. Meget fornuftigt men det konflikter voldsomt med det parti han repræsenterer. Lige siden kildeskattens indførelse i 1970 har det for de socialdemokratiske partier drejet sig om at tage ansvaret fra borgerne og overlade… Read More »

Uklogt at skyde med sten når man bor i et glashus

Set i miljøsammenhæng har biogas mange fordele og kan være med til at fremme den grønne omstilling. Mere præcist reduceres drivhusgasser og lugtgener, flere næringsstoffer recirkuleres og de udnyttes samtidig bedre. Derfor kan det godt undre, at dem der taler så meget om grøn omstilling, i flg. avisen den 15/9, udskammer en foregangsmand på området,… Read More »

Huset til den nye adelstand

Vedholdende vil flertallet i kommunalbestyrelsen sælge ideen om et nyt rådhus ved at sukre det ind i noget man kalder borgernes hus. Som udkastet ser ud nu, sammenbygget med jobcenteret, vil det være en mastodont i bybilledet, som matcher indtrykket fra tidligere tiders prangende godser med omkringboende hovbønder. Men billedet er jo heller ikke helt… Read More »

Mindre stat – mere menneske

René Christensen har ganske ret den 4/7 hvor overskriften lyder Nye Borgerlige vil slagte det Danmark du kender. Vi vil slagte, megen skatte-, miljø- og beskæftigelseslovgivning (jobcentrene) og i det hele taget overlade et større ansvar til den enkelte dansker, hvad enten man får sit udkomme i det private eller offentlige. Hele den topstyring og centralisering som de… Read More »

Ikke flere byrder til landdistrikterne 

På kommunalbestyrelsesmøde den 24/6 blev en sag om grundvandsbeskyttelse behandlet. Lyder meget tilforladeligt, for hvem kan have noget imod at beskytte grundvandet. Den mest vidtgående indsats er, at landmanden fratages muligheden for at bruge pesticider og i mindre udstrækning nitratgødning på afgrænsede områder. Med andre ord indgreb i ejendomsretten, som delvis skal kompenseres økonomisk. Endnu et indgreb… Read More »

Send Refas bestyrelse på pension

Når Refas bestyrelse har beregnet sig frem til at det vil koste kr. 1.300 mere pr husstand, at kildesortere husholdningsaffaldet yderligere, er det vel nok én af de bedste argumenter for at Refa´s dage som et fælleskommunalt affaldsselskab snart må være talte. Lea Wermelin og Regeringen kan herved kun blive bekræftet i, at opgaverne skal… Read More »

Lad folkevalgte om rammerne men civilsamfundet om opgaverne

Åbent brev til Refas bestyrelsesformand Poul-Henrik Pedersen. Der sker i øjeblikket meget på affaldsområdet forskellige steder i landet. Så Lolland-Falster skal ikke lade sig forblænde af den succes som Refa selv mener de hidtil har haft. Der er mange gode takter i regeringens visioner om en grøn affaldssektor. Bl.a. anbefales det, at husholdningers genanvendelige affald… Read More »

Underminering af landsbyer – helt efter planen

Tine Vinther Clausen forsøger den 6. juni at imødegå Torsten Elsvors anklage mod Lolland Kommunes systematiske underminering af både landsbyer og byers ellers rige foreningsliv. Jeg vil ikke fratage Tine Vinther Clausen sin optimisme, men kort supplere med nogle dybere liggende årsager til Lolland – og lignendes kommuners problemer.  Faktisk et koncentrat af hvad jeg… Read More »

Lad civilsamfundet løse opgaverne

Der er mange gode takter i regeringens visioner om en grøn affaldssektor. Bl.a. anbefales det, at husholdningers genanvendelige affald skal udbydes til private aktører. Da hoved trenden var, at affald skulle afbrændes, kunne monopolagtige kommunale affalds-karteller nok løse opgaven. Men når affald omdefineres til at være en ressource, som skal genanvendes, vil de være alt… Read More »

Den suveræne familie garanterer det gode børneliv

Forskningsbaseret viden og barnets første leveår skal have fokus i det nye § 17 stk. 4 udvalg om det gode børneliv. I bogen ”Det moderløse samfund” af Niels Arbøl, som jeg adskillige gange har henvist til, er der en masse værdiful grundviden som må inddrages hvis udvalgets løsningsforslag skal have succes. Niels Arbøl har samlet… Read More »

Magten gør blind

Eller en afsløring af hykleriet.Ved kommunalbestyrelsesmødet den 29. april skulle der stemmes om en henvendelse til Folketinget om at give kommunen bedre mulighed for at afslå ansøgninger om udvidelser af husdyrbrug.Udvalgsformanden på området efterlyste at kunne godkende miljøtilladelser ud fra et helhedssyn og borgmesteren fulgte op med: Vi har ikke meget lokalt selvstyre på miljøområdet. Vi… Read More »

Det skæve Danmarks problemer skal løses fra bunden

Borgmestre fra Socialdemokratiet og Venstre påpeger den 13/5 på udmærket vis nogle problemer ved det skæve Danmark. Men begge partier har været bannerfører for den ”galoperende centralisering” og ikke mindst kommunalreformen 2007 må Venstres tage på sin kappe. Begge partier har også stået bag afgudsdyrkelsen af den boglige skole. Den gør, at vi mister alt… Read More »

Stubbes kamp – alles kamp

Da miljøaktivismen og Danmarks Naturfredningsforening for ca. 50 år siden overtog dirigentstokken skete først en centralisering af spildevand med hovedsalig mekanisk rensning og udledning til strømfyldt farvand. Senere skete en yderligere centralisering med en mere kontrolleret bakterieaktivitet, (biologisk rensning over 2-4 dage) udfældning af fosfor og slam som et problematisk restprodukt. Tidligere skete spildevandsrensningen decentralt… Read More »

Nyt rådhus vil blive en skamstøtte

Mange tvivlsomme argumenter blev præsenteret i forbindelse med borgermødet om nyt Rådhus sukret ind i ”Borgernes Hus”. F.eks. at offentlige arbejdspladser vil støtte handelslivet i Vordingborg. Sikke noget sludder. Mange forretninger kæmper for livet og indehaveren har måske kun en årsindtægt hvad der svarer til en kontanthjælpsmodtager. Kun et stærkere og rigere civilsamfund kan øge… Read More »

Kun konservative partier har en fremtid

Kasper Støvring 7/2-2020 berlingske.dk »Konservatismen er folkelig. Den er på én gang national og social, for den sikrer sammenhængskraften ved at styrke de fællesskaber, der binder mennesker sammen i det civile samfund. Fra familien i det små til lokalsamfundet og nationen i det store,« skriver Kasper Støvring. Kun konservative partier har en fremtid. Tager jeg… Read More »