Sarkasme er okay

Sarkasme efter Wikipedia Det kan være vanskeligt at forstå sarkasme, da man skal sammenholde ordenes betydning med en fortolkning af talerens intentioner. Specielt børn og i særdeleshed personer med autismespektrumsforstyrrelse eller hjerneskade forstår ikke sarkasme. Sarkasme er okay marts 2023

Borgerne før centraladministrationen

Først borgerne, så forvaltning og til sidst centraladministrationen Jeg vil forsøge at kaste lidt lys over de frustrationer jeg fornemmer der ligger bag Kirsten Frydendals dobbeltkronik fra 28. februar. Det vil hovedsageligt være en opdatering af et foretræde jeg havde tilbage i 2015 for daværende udvalg for Landdistrikter og Øer. De trængsler som Lolland og… Read More »

Ankestyrelsen er vigtigere end borgerne

Med meget møje og besvær har borgerretskæmperen Uffe Thorndahl efter et lille års tid endelig fået udleveret de dokumenter af Vordingborg Kommune, som han bad om. Det har Vordingborg Dagblad på fornem vis beskrevet. Men tilbage står en underlig dis respekt for gældende lovgivning og kommunens borgere her repræsenteret ved Uffe. Således kommer juristen Henny Høgdall… Read More »

Ja partiernes politikverden konflikter med virkeligheden

Anne Valentina Berthelsen (SF), Jacob Jensen (V) og Ditte Rust (V) har på det seneste alle plæderet for et ja den 1/6. De erkender alle, at USA i dag er EU´s største garant for sikkerhed, men bruger herefter Trump som skræmmebillede for at det kan ændre sig, hvis han vender tilbage. Det eneste Trump har sagt… Read More »

Drop affaldplus

Opfølgning på seneste kommunalbestyrelsesmøde Vi har ikke affald, men ressourcer og så skal vi tænke i cirkulær økonomi lyder det i skåltalerne. Men det har vi – nok ubevidst – altid gjort. For årtier siden, da jeg var ung, fik skrothandleren gammelt jern, spejderne fik aviserne og hønsene organisk husholdningsaffald, så hvad skulle vi bruge… Read More »

Centrale myndigheder må udfordres

Hvis tingene skal lykkes i Vordingborg Kommune har vi nogle muligheder men også trusler vi skal imødegå. Forklaring følger: Det er ikke for lidt – men for meget politik, der er kommunens problem. Den megen topstyring og centralisering, som er accelereret efter strukturreformen i 00érne giver derudover udfordringer for det kommunale selvstyre. Begge dele oplever Vordingborg Kommune sammen med alle andre… Read More »

Centrale myndigheder skaber splid

Til valgmøde på Jungshoved Lokalforum på Jungshoved havde inviteret til vælgermøde den 2/11. Som de fleste er bekendt med, har der i mange år været konflikter beboere og landbrugere imellem. Landets miljøpolitik har i mange år været i konflikt med de naturlove, som landbruget er nødt til at rette ind efter. Derfor har de ansvarlige… Read More »

Vil du kollektivet eller civilsamfundet

Det er beundringsværdigt, at Socialdemokratiet åbent lægger frem, hvad de vil med Vordingborg Kommune. Således står der i valgprogrammet.  “Vores parti vil binde det hele [Vordingborg Kommune, min tilføjelse] sammen i Danmarks største kollektiv”. De har nu overhalet SF og Ø venstre om og gjort disse to partier overflødige. Målet er altså et kollektivistisk/socialistisk samfund,… Read More »

Uden NB – et byråd uden jordforbindelse

Med Al Core lignende skrækscenarier indledte Niels Aagaard, Dansk Energi konferencen om Erhvervsforeningens og Vordingborg Kommunes fælles masterplan. Jeg spekulerer på hvilke signaler, folkene bag planen vil udsende hermed. Hvis man tror, man kan styre klimaet herunder CO2, er man på gale veje. Det er det samme som prøve at styre, hvornår det skal regne.… Read More »

BNBO – et miljøflop og ressourcespild

I forbindelse med udpegning af BoringsNæreBeskyttelsesOmråder skal friholdes for brug af pesticider, har Vordingborg Kommune fået ingeniørfirmaet Rambøll til at udarbejde en rapport. I den står bl.a.: ”Det skal dog understreges, at grundvandskemi i en indvindingsboring er en blanding af grundvandet fra hele det grundvandsdannende opland. Den andel af grundvandet, der stammer fra infiltration indenfor… Read More »

Centrale myndigheder skaber splid

Flertallet i kommunalbestyrelsen bliver da også mere og mere frimodige, byrådet 28/4. Nu vil de hjemtage beføjelser fra centrale myndigheder omkring landbrugets husdyrproduktion. Det er helt modsat med spildevandsplanlægningen. Her har samme flertal faktisk myndighedsbeføjelser, som de på alle måder prøver at ignorere. Det virker noget paradoksalt. Måske skulle de for en stund lade landbruget… Read More »

Gid Erhvervsforening ville bruge hoveddøren

Ved netop afholdt digitale generalforsamling i Vordingborg Erhvervsforening havde undertegnede fået adgang til at deltage, selvom seneste kontingent ikke var betalt. Der skulle ikke stemmes om noget, så tænkte jeg, at måske var kommentarer tilladt. Men den gik ikke, Granberg. Derfor dette læserbrev som måske også er bedre, da det har almen interesse, synes jeg.… Read More »

Betydningen af frie medier

Uden frie medier kan magthaverne manipulere befolkningen, og hvis vores medier havde været uafhængige af mediestøtte, havde der måske slet ikke været basis for partier som DF, Alternativet, Nye Borgerlige og Stram Kurs. Mediestøtten bør afskaffes, så vi får medier, der tjener befolkningen 201-05-29 Mediestøtte underminerer demokratiet 2021-01-08 Intet demokrati uden respekt for ejendomsretten og… Read More »

Panik og politisk inkompetence koster

Lederen den 27/1 ”Pengene fosser ud til minkavlerne” skamroses to dage efter af tidligere chefredaktør Søren Baumann, hvor han også blander dyrevelfærd ind i anklagen om for høj erstatning. Minkerhvervet har eksisteret uden nogen form for støtte, omsat meget affald fra anden fødevareindustri. Dyrevelfærden har været af høj standard, sammenlignet med andre lande og har… Read More »

Møn ud af Vordingborg Kommune

Møn kommune ud af Vordingborg Kommune, som omtalt 13/1, sætter forhåbentlig nogle tanker i gang. Som tidligere skrevet reduceredes antallet af sogne/kommuner fra ca. 1.388 til 275 ved kommunalreformen i 1970 og yderligere fra 275 til 98 i 2007. På mindre end 40 år reduceres de platforme, hvor den demokratiske beslutningsproces praktiseres med ca. 93 % (en… Read More »

Sæt Vordingborg på landkortet

På byrådsmødet den 25/11 blev det oplyst, at kommunale initiativer ikke alene kan løse problemet med mange unge uden uddannelse og arbejde. Civilsamfundet må inddrages og alle løfte i flok. Hvis kommunen kun har fokus på kerneopgaverne gives plads til skattelettelser. Derved styrkes civilsamfundet og det giver luft til flere virksomheder kan tage unge mennesker… Read More »

Danmarks Naturfredningsforening – en udfordring for landdistrikterne

Danmarks Naturfredningsforening´s (DN) aktiviteter har igennem årene været meget skadelig for de naturafhængige erhverv (landbrug, skovbrug og fiskeri) og dermed landdistrikterne. Medlemmer af DN fra disse områder bør derfor stille sig mere kritisk overfor DN fremover eller overveje deres medlemskab. DN har nydt anerkendelse for sit fredningsarbejde siden oprettelse i 1914. Men da foreningen i 1971 udvidede… Read More »

Hovedrysten over minivådområde

Det kan jeg kun tilslutte mig, men med en anden begrundelse end lokale politikere. Landmænd og landbrugsorganisationer kæmper for at få lov til at lave minivådområder med påskud om at tilbageholde kvælstof. På den ene side mener landbruget, at det slet ikke er det uorganiske nitratkvælstof, der udledes fra drænrør, som er problemet, men derimod… Read More »

Forurener betaler princippet

Polymer og “Forurener betaler princippet”. Til byrådsmødet den 24/11 blev der talt om polymer i forbindelse med tømning af bundfældningstanke. En tømnings chauffør forklarede mig for nylig, at hvis man ikke tildelte polymer ved tømningsoperationen tilstoppede filtrene i slamsugeren med det samme. Ulempen er bare, at polymer er meget skadelig for vandlevende organismer. En slamsuger adskiller det tynde… Read More »

Venstres synderegister

Venstres Kristian Pihl Lorentzen harcelerer den 24/9 over landets infrastruktur, der i dag koster samfundet ca. 26 mia. kr. årligt, når danskerne sidder i kø på vejene. Kan der mon være en anden forklaring til at forhindre kødannelse på vejene end fortsat at udbygge infrastrukturen, her motorvejsnettet? Før kommunesammenlægningen i 2007 var landets kommuner såmænd… Read More »

Større ansvar for eget liv uden jobcentre

”Det der flytter borgeren er at han skal føle at han tager ansvar for sit eget liv” ifølge An­ders Andersen den 19/9. Meget fornuftigt men det konflikter voldsomt med det parti han repræsenterer. Lige siden kildeskattens indførelse i 1970 har det for de socialdemokratiske partier drejet sig om at tage ansvaret fra borgerne og overlade… Read More »

Uklogt at skyde med sten når man bor i et glashus

Set i miljøsammenhæng har biogas mange fordele og kan være med til at fremme den grønne omstilling. Mere præcist reduceres drivhusgasser og lugtgener, flere næringsstoffer recirkuleres og de udnyttes samtidig bedre. Derfor kan det godt undre, at dem der taler så meget om grøn omstilling, i flg. avisen den 15/9, udskammer en foregangsmand på området,… Read More »

Huset til den nye adelstand

Vedholdende vil flertallet i kommunalbestyrelsen sælge ideen om et nyt rådhus ved at sukre det ind i noget man kalder borgernes hus. Som udkastet ser ud nu, sammenbygget med jobcenteret, vil det være en mastodont i bybilledet, som matcher indtrykket fra tidligere tiders prangende godser med omkringboende hovbønder. Men billedet er jo heller ikke helt… Read More »

Mindre stat – mere menneske

René Christensen har ganske ret den 4/7 hvor overskriften lyder Nye Borgerlige vil slagte det Danmark du kender. Vi vil slagte, megen skatte-, miljø- og beskæftigelseslovgivning (jobcentrene) og i det hele taget overlade et større ansvar til den enkelte dansker, hvad enten man får sit udkomme i det private eller offentlige. Hele den topstyring og centralisering som de… Read More »

Ikke flere byrder til landdistrikterne 

På kommunalbestyrelsesmøde den 24/6 blev en sag om grundvandsbeskyttelse behandlet. Lyder meget tilforladeligt, for hvem kan have noget imod at beskytte grundvandet. Den mest vidtgående indsats er, at landmanden fratages muligheden for at bruge pesticider og i mindre udstrækning nitratgødning på afgrænsede områder. Med andre ord indgreb i ejendomsretten, som delvis skal kompenseres økonomisk. Endnu et indgreb… Read More »