Demokratisk Fremskridt 2005

DMF er et “antipolitisk” parti, der vil afpolitisere samfundet. Områder der ikke umiddelbart kan afpolitiseres skal befolkningen i langt højere grad tages med på råd og have indflydelse på udviklingen, end det har været tilfældet i de seneste årtier. Du kan hjælpe til med dette ved at sætte kryds ud for Demokratisk Fremskridt, DMF (bogstav G) den 15. november 2005.

G står for Garant for borgernes Grundlovssikrede rettigheder.

Valgoplæg til kommunevalg år 2005
Nedenstående kan du direkte læse hvad DMF går ind for.

1 Indledning
2 Børnepasning
3 Arbejdsløshed
4 Miljøpolitik
5 Ældreomsorg
6 Det direkte demokrati

 

Kommuners størrelse

Kommunalreformen i 1970 reducerede antallet af sogne/kommuner fra ca. 1750 til 275. I stedet for at evaluere hvad denne reform medførte, fortsætter man med endnu en kommunalreform der yderligere reducerer antallet af kommuner fra 275 til 100. På mindre end 40 år sker der altså en reduktion på ca. 94% af de platforme, hvor den demokratiske beslutningsproces kan praktiseres !!! Det skal her bemærkes, at der ikke har været et folkelig ønske bag disse to reformer. Det har da også medført at centraladministrationen og embedsværket helt afgørende har erobret scenen.
Spørgsmålet må rettelig være, om ikke der er brug for flere end færre kommuner hvis man ønsker større folkelig deltagelse i den demokratiske beslutningsproces.
Om de ansvarlige for kommunalstrukturen der træder i kraft fra 1. januar 2007 overhovedet er klar hvad de har sat i gang, er nok tvivlsomt. Under alle omstændigheder må alle besluttende udvalgsmøder være åbne, efter samme regelsæt som de nuværende byrådsmøder.

Lokalplaner

Man har også noget man kalder Regional – og Lokalplaner med en 12-årig horisont (andre lande har kaldt noget lignende – femårsplaner). Der trækker man de store linier op og en masse svulstige hensigtserklæringer pryder værket. Man kan læse i hvilke områder man må bo, i hvilke områder der må drives erhverv, og hvor man kan få passet sine børn. Den overdrevne og misforståede planlægning har medført mange negative ting. Bl.a. er der en konflikt i forhold til Agenda 21, der beskriver at en bæredygtig udvikling må orientere sig mod “lokaliteten” fremfor “sektorer”. Denne sektor/zone opdeling, som har været anvendt den seneste menneskealder i kommunerne, betyder at der om hverdagen foregår en masse energikrævende transport mellem bolig- og erhvervsområder og daginstitutioner. I dagtimerne står enorme opvarmede boligområder tomme, medens børnene er stuvet sammen i institutioner. I de lyse timer er boligområderne øde, i nattetimerne og weekender er erhvervsområderne forladte. Energiøkonomisk er det uhensigtsmæssigt, børn bliver unødigt fremmedgjort overfor voksenlivet og ubudne gæster har lettere spil. Kun Demokratisk Fremskridt har gennemskuet det uhensigtsmæssige i ovenstående skitserede og vil håndhæve planlovene yderst afslappet :.

Byfest:
Midt i juli måned er der nogle initiativrige mennesker i Vordingborg, der arrangerer en byfest. – Det er et bevis på at ting sker uden offentlig planlægning.

Alle vil gerne bestemme over sin tilværelse. Problemet er, at nogle ikke kan nøjes med sin egen, men også vil bestemme og have magt over andres tilværelse og dispositioner. JR Top

Børnepasning

Den vildfarelse der hedder at det offentlige skal bekymre sig om børnepasning skal man væk fra. De mennesker der selv foretrækker at passe deres børn, skal ikke længere stilles økonomisk ringere end dem, der foretrækker en dagligdag på arbejdsmarkedet. Børnepasning skal, som så meget andet, afpolitiseres. Hvor mange institutioner der vil være behov for fremover, vil helt afhænge af forældres valg af deltids- eller fuldtidsjob. Demokratisk Fremskridt siger ikke pasningsgaranti, men garanti for frit valg af børnepasning.

Det er ikke børnene der råber på “pasningsgaranti”, det er de voksne, der vil have børnene passet, så de selv er fri for at gøre det. Pasningsgaranti handler om de voksnes kamp om magt, penge og karriere muligheder. dr. phil. T Kjærgaard 03-03-98
Top

Arbejdsløshed

Forkæl erhvervslivet Det bedste kommunalbestyrelsen kan gøre ved arbejdsløsheden er, at lade være med at gøre noget. – Dermed menes stop alt igangsætning af fiktivt arbejde, og forkæl erhvervslivet i stedet.
En kraftig reduktion af personbeskatningen, ved reduktion af kommunens udgifter, skal iværksættes, og det skal kun være underbyggende miljøkrav virksomhederne skal overholde. Det vil medføre at virksomheder vil finde det attraktivt at etablere sig i kommunen.
Top

Miljøpolitik

Efter murens fald og det tvivlsomme i statskapitalismens velsignelser, har miljøproblemer fået en påfaldende interesse.
Postulat: Miljøproblemer er proportionelle med antal ansatte på miljøkontorerne.
Dagrenovation – udmeldelse af det fælleskommunale affaldsselskab FASAN ?
Renovationssystemet som det er nu, hviler på et meget usikkert grundlag, og det opfordrer til masseforbrug i stedet for ressourcebevidsthed. Det viser sig nemlig at en familie kan reducere sin affaldsmængde med 80 % ved lidt omtanke. Dermed vil hele FASAN projektet falde fra hinanden. Endnu et bevis på at embedsstyret planøkonomi er skadelig for miljøet.
Spildevand:
Fremover skal spildevand ikke betragtes som noget negativt, hvortil der skal bruges højteknologisk isenkram og unødig energi. I stedet skal man betragte spildevand som noget positivt, man kan bruge i lavteknologiske anlæg til plantevækst. Derved vil der fremkomme biomasse, der kan bruges til energifremstilling og andet.
Tømningsordning:
Det skal være frivilligt at deltage i de årlige tømninger af septic- og trixtanke.
Top

Ældreomsorg

Det skal tilstræbes at ældre kan forblive på arbejdsmarkedet så længe de selv øn-sker. Derefter skal man hjælpe til, at de kan forblive så længe som muligt i Deres vante miljø. – Så længe som muligt i eget hjem er grundlæggende OK. Men i øjeblikket er der nok trukket for mange veksler på denne idé. Da den førte asociale politik igennem mange år, indirekte har været medvirkende til at spolere mange familiemønstre, kan man forvente at der vil blive flere enlige pensionister fremover. Derfor skal der afsættes midler til oprettelse af flere plejehjemspladser. Med andre ord større muligheder for frit valg af otium.
Top

Direkte demokrati.

Det repræsentative demokrati har spillet fallit. Alle erfaringer fra ind – og udland siger at beslutningstagere i det repræsentative demokrati aldrig tilnærmelsesvis ville kunne frembringe resultater med så megen visdom og hensyntagen til alle parter i et samfund, som hvis folk blev direkte spurgt om losningen på en opgave, efter de havde gennemarbejdet det på deres arbejdsplads og iblandt deres venner i nogle uger. Folk er nemlig hverken selviske eller kyniske hvis de får overladt et ansvar og hvis man viser dem tillid. Franskmanden Alexis de Tocqueville forudsagde i 1840 følgende om det repræsentative demokratis virkning på den enkelte borger:
Borgeren føler dagligt i det små afhængigheden på sin hud, uden at have andet end en vag fornemmelse deraf- den gør ham aldrig desperat, man fortrædiger ham ustandselig og vænner ham af med at bruge sin personlige vilje … Forgæves overdrager man den samme borger, som man har gjort afhængig af centralmagten, pligten til fra tid til anden at vælge denne magts repræsentanter. Demokratisk Fremskridt nærer ingen illusion om at kunne repræsentere alles interesser, så ethvert initiativ til folkeafstemninger, og retten til at borgerne kan kræve emner til afstemning ved at indsamle de fornødne underskrifter fremmes.

Demokrati kan ligesom kærlighed overleve angreb af enhver art – undtagen forsømmelse og ligegyldighed – P. S.