Ikke flere byrder til landdistrikterne 

By | juni 30, 2020

På kommunalbestyrelsesmøde den 24/6 blev en sag om grundvandsbeskyttelse behandlet.

Lyder meget tilforladeligt, for hvem kan have noget imod at beskytte grundvandet.

Den mest vidtgående indsats er, at landmanden fratages muligheden for at bruge pesticider og i mindre udstrækning nitratgødning på afgrænsede områder. Med andre ord indgreb i ejendomsretten, som delvis skal kompenseres økonomisk.

Endnu et indgreb der gør det dyrere og mere bøvlet at bo i landdistrikterne. I andre sammenhænge beklages samme områders trængsler.

Baggrunden for al balladen er, at det er centraladministrationen der udpeger nogle områder med drikkevandsinteresser som særlige og følsomme. På disse områder er kommunerne herefter forpligtet til at lave nogle indsatsplaner. Alle de administrationsudgifter som dette cirkus medfører, betaler brugerne i øvrigt via en afgift pr m3 vandforbrug.

Her er det som nævnt pesticider og nitrat der er i spil. De pesticider der bruges i dag bliver ikke godkendt, hvis der blot er den mindste risiko for at de skulle nå ned grundvandet og grænseværdien for nitrat har man nedsat fra den EU godkendte værdi på 50 mg/l til en ikke sagligt begrundet værdi på 12,5 mg/l.

Moderne landbrug udnytter i dag ressourcerne så effektivt, at der hverken fagligt eller sagligt er belæg for fantasifulde indsatsplaner.

Hvad der er meget mere alvorligt er, at embedsværket tilsyneladende ikke tager selve Miljøbeskyttelsesloven i ed når de laver bekendtgørelser. Både i den og ikke mindst EU´s vandrammedirektiv påtales proportionalitetsprincippet. ”… der skal være et rimeligt forhold mellem afgørelsens formål og den byrde, borgeren pålægges… ”.

Det eneste proportionelle omkring forslaget er, at miljøproblemer er proportionale med ansatte i miljøforvaltninger og styrelser.

Det mindre udbytte som de planlagte indsatsplaner medfører, skal opvejes af andre arealer, som ellers kunne være reserveret til fri natur med større biodiversitet.

Derfor sagde Nye Borgerlige fra overfor den del af administrationens forslag til indsatsplanen for Møn og Bogø, der vedrører landmændenes grundlovssikrede dispositionsret over egen ejendom.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *