Category Archives: Miljø & klima

Drop affaldplus

Opfølgning på seneste kommunalbestyrelsesmøde Vi har ikke affald, men ressourcer og så skal vi tænke i cirkulær økonomi lyder det i skåltalerne. Men det har vi – nok ubevidst – altid gjort. For årtier siden, da jeg var ung, fik skrothandleren gammelt jern, spejderne fik aviserne og hønsene organisk husholdningsaffald, så hvad skulle vi bruge… Read More »

Centrale myndigheder skaber splid

Til valgmøde på Jungshoved Lokalforum på Jungshoved havde inviteret til vælgermøde den 2/11. Som de fleste er bekendt med, har der i mange år været konflikter beboere og landbrugere imellem. Landets miljøpolitik har i mange år været i konflikt med de naturlove, som landbruget er nødt til at rette ind efter. Derfor har de ansvarlige… Read More »

Uden NB – et byråd uden jordforbindelse

Med Al Core lignende skrækscenarier indledte Niels Aagaard, Dansk Energi konferencen om Erhvervsforeningens og Vordingborg Kommunes fælles masterplan. Jeg spekulerer på hvilke signaler, folkene bag planen vil udsende hermed. Hvis man tror, man kan styre klimaet herunder CO2, er man på gale veje. Det er det samme som prøve at styre, hvornår det skal regne.… Read More »

BNBO – et miljøflop og ressourcespild

I forbindelse med udpegning af BoringsNæreBeskyttelsesOmråder skal friholdes for brug af pesticider, har Vordingborg Kommune fået ingeniørfirmaet Rambøll til at udarbejde en rapport. I den står bl.a.: ”Det skal dog understreges, at grundvandskemi i en indvindingsboring er en blanding af grundvandet fra hele det grundvandsdannende opland. Den andel af grundvandet, der stammer fra infiltration indenfor… Read More »

Centrale myndigheder skaber splid

Flertallet i kommunalbestyrelsen bliver da også mere og mere frimodige, byrådet 28/4. Nu vil de hjemtage beføjelser fra centrale myndigheder omkring landbrugets husdyrproduktion. Det er helt modsat med spildevandsplanlægningen. Her har samme flertal faktisk myndighedsbeføjelser, som de på alle måder prøver at ignorere. Det virker noget paradoksalt. Måske skulle de for en stund lade landbruget… Read More »

Danmarks Naturfredningsforening – en udfordring for landdistrikterne

Danmarks Naturfredningsforening´s (DN) aktiviteter har igennem årene været meget skadelig for de naturafhængige erhverv (landbrug, skovbrug og fiskeri) og dermed landdistrikterne. Medlemmer af DN fra disse områder bør derfor stille sig mere kritisk overfor DN fremover eller overveje deres medlemskab. DN har nydt anerkendelse for sit fredningsarbejde siden oprettelse i 1914. Men da foreningen i 1971 udvidede… Read More »

Hovedrysten over minivådområde

Det kan jeg kun tilslutte mig, men med en anden begrundelse end lokale politikere. Landmænd og landbrugsorganisationer kæmper for at få lov til at lave minivådområder med påskud om at tilbageholde kvælstof. På den ene side mener landbruget, at det slet ikke er det uorganiske nitratkvælstof, der udledes fra drænrør, som er problemet, men derimod… Read More »

Forurener betaler princippet

Polymer og “Forurener betaler princippet”. Til byrådsmødet den 24/11 blev der talt om polymer i forbindelse med tømning af bundfældningstanke. En tømnings chauffør forklarede mig for nylig, at hvis man ikke tildelte polymer ved tømningsoperationen tilstoppede filtrene i slamsugeren med det samme. Ulempen er bare, at polymer er meget skadelig for vandlevende organismer. En slamsuger adskiller det tynde… Read More »

Uklogt at skyde med sten når man bor i et glashus

Set i miljøsammenhæng har biogas mange fordele og kan være med til at fremme den grønne omstilling. Mere præcist reduceres drivhusgasser og lugtgener, flere næringsstoffer recirkuleres og de udnyttes samtidig bedre. Derfor kan det godt undre, at dem der taler så meget om grøn omstilling, i flg. avisen den 15/9, udskammer en foregangsmand på området,… Read More »

Ikke flere byrder til landdistrikterne 

På kommunalbestyrelsesmøde den 24/6 blev en sag om grundvandsbeskyttelse behandlet. Lyder meget tilforladeligt, for hvem kan have noget imod at beskytte grundvandet. Den mest vidtgående indsats er, at landmanden fratages muligheden for at bruge pesticider og i mindre udstrækning nitratgødning på afgrænsede områder. Med andre ord indgreb i ejendomsretten, som delvis skal kompenseres økonomisk. Endnu et indgreb… Read More »

Send Refas bestyrelse på pension

Når Refas bestyrelse har beregnet sig frem til at det vil koste kr. 1.300 mere pr husstand, at kildesortere husholdningsaffaldet yderligere, er det vel nok én af de bedste argumenter for at Refa´s dage som et fælleskommunalt affaldsselskab snart må være talte. Lea Wermelin og Regeringen kan herved kun blive bekræftet i, at opgaverne skal… Read More »

Lad folkevalgte om rammerne men civilsamfundet om opgaverne

Åbent brev til Refas bestyrelsesformand Poul-Henrik Pedersen. Der sker i øjeblikket meget på affaldsområdet forskellige steder i landet. Så Lolland-Falster skal ikke lade sig forblænde af den succes som Refa selv mener de hidtil har haft. Der er mange gode takter i regeringens visioner om en grøn affaldssektor. Bl.a. anbefales det, at husholdningers genanvendelige affald… Read More »

Lad civilsamfundet løse opgaverne

Der er mange gode takter i regeringens visioner om en grøn affaldssektor. Bl.a. anbefales det, at husholdningers genanvendelige affald skal udbydes til private aktører. Da hoved trenden var, at affald skulle afbrændes, kunne monopolagtige kommunale affalds-karteller nok løse opgaven. Men når affald omdefineres til at være en ressource, som skal genanvendes, vil de være alt… Read More »

Stubbes kamp – alles kamp

Da miljøaktivismen og Danmarks Naturfredningsforening for ca. 50 år siden overtog dirigentstokken skete først en centralisering af spildevand med hovedsalig mekanisk rensning og udledning til strømfyldt farvand. Senere skete en yderligere centralisering med en mere kontrolleret bakterieaktivitet, (biologisk rensning over 2-4 dage) udfældning af fosfor og slam som et problematisk restprodukt. Tidligere skete spildevandsrensningen decentralt… Read More »

Rønner til nedrivning – helt efter planen

To socialdemokrater, en borgmester og en minister, blev her i avisen den 7/1 konfronteret med hvor Lolland har nogle problemer. Vel at mærke problemer som samme parti lagde fundamentet til for omkring 5 årtier siden. De er hverken naturlige eller selvskabte men skyldes overdreven politisk aktivisme. Kan kort sammenfattes under 4 punkter: 1) Planlovgivning: Med planlove over… Read More »

Tale til Nye Borgerliges Landsmøde 2019

At tro man kan lave politik omkring klimaet er en absurditet. Det svarer til at lave lovgivning om hvornår det skal regne. Det er produktet af alle andre politiker der har indflydelse på klimaet men ikke mindst miljøet. Miljøpolitik er meget diffus så lad os lave en afgrænsning og kalde noget ressourcepolitik. F. eks. har… Read More »

Uoplyste kommunalpolitikere

Udsagnet om at miljøproblemer er proportionelle med ansatte i miljøforvaltningerne blev understreget ved seneste kommunalbestyrelsesmøde. Man opfinder nogle ikke eksisterende miljøproblemer omkring nærområderne til vandboringer. Dels ved at påstå at det moderne konventionelle landbrug forurener med pesticider og dels ved at vedtage nogle horrible grænseværdier for nitrat. Den mest vidende dansker på nitratområdet, læge Poul Bonnevie, konkluderede… Read More »

Grøn og bæredygtig – man undres

Teknik- og Miljøudvalget i Guldborgsund kommune har blåstemplet forvaltningens forslag til, at kommunen skal være en grønnere kommune. Hvis det skal lykkes, skal bæredygtighed tænkes ind i alt hvad kommunen gør. Det står i skærende kontrast til, hvordan kommunen har planlagt i de seneste mange år indenfor spildevandsområdet. Arne Graae Jensen(V), Flemming Jantzen(V) og nu Peter Bring-Larsen(G) og Ole Bronné… Read More »

Ikke ord men handlinger gør en forskel

  Fire folketingskandidater fra Venstre skriver den 8. maj, hvor vigtig dansk landbrug er for landet og at der skal ryddes op i styrelser. Lad os få lidt historiske fakta på bordet. At der er gået så meget politik, i det vi kalder miljøet, må tilskrives Socialdemokratiet startende med Jens Otto Krag og Jens Kampmann… Read More »

Uden frie og uafhængige medier er demokratiet og landbruget truet

En ny gødningslov er vedtaget, ”Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag”. 9 sider med paragraffer og 230 sider med bemærkninger til loven. Værsgo´ og spis. EU´s nitratdirektiv bliver brugt som rambuk/undskyldning for mange af de krav, der stilles til landbrugets udøvere. Direktivet blev i øvrigt til på dansk initiativ. I bemærkninger… Read More »

Klimalovgivning er en blindgyde

Miljø- og klimaproblemer er et produkt af alle andre politiker. Derfor er det en blindgyde, at vi nu skal til at lave klimalovgivning. Man fristes til at tro, at vore folkevalgte er ved at miste forstanden, når en svensk skolepige kan sætte dagsordenen. Nu skal der også laves love for klimaet. Borgerne skal denne gang… Read More »

Miljøaktivismen er farligere end kommunismen

Den tidligere præsident for Tjekkiet Vaclav Klaus skrev i Financial Times i 2007: Miljøaktivismen er farligere end kommunismen. Det skrev han som en, der har levet det meste af sit liv under kommunismen, da han følte sig forpligtet til at advare mod den aggressive miljøbevægelse. Miljøaktivismen udgør tidens største trussel mod friheden, demokratiet, velstanden og… Read More »

Landbruget skal frikendes for miljøanklage

I nogle kriminalfilm, ofte amerikanske, har handlingen drejet sig om en person, der er blevet anklaget for et mord. Situationen har været så håbløs set fra anklagedes position, at hans eneste redning var at finde og afsløre den rigtige gerningsmand. Hele filmen har så handlet om sigtedes anstrengelser for at finde gerningsmanden, så han ikke… Read More »